శ్రీ విద్వాన్ విశ్వం గారి రచన
"భారతీయ కవితా కల్పకం" (1963) లోని ఆణిముత్యాలు


నేను అమితంగా అభిమానించే రచయితల్లో శ్రీ మీసరగండ విశ్వం (విద్వాన్ విశ్వం) గారు ఒకరు. ఆయన రచనల్లోని ఒక రచన - "భారతీయ కవితా కల్పకం"లోని నాకు నచ్చిన కొన్ని ఆణిముత్యాలు ఇక్కడ ప్రచురించటానికి పూనుకున్నాను. వీటి కాపీరైటు సంగతి తెలియదు. ఎవరికైనా ఇలా ప్రచురించటం అభ్యంతరకరమైతే దయచేసి తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగించబడుతుంది అని తెలియచేసుకుంటూ

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

తరువాతి పేజి         
ఒక రచయితగా, అనువాదకుడిగా విశ్వంగారు చేసిన రచనల్లో , ఈ అనువాద రచన ఒక కలికితురాయిగా మిగిలిపోవాల్సినా, ఈ రచనకు రావలసిన పేరు రాలేదనిపిస్తుంది. పై రచనలోని కొన్ని "మెచ్చు" తునకల శీర్షికలు / గ్రంథకర్తల వివరాలు...

శీర్షిక / గ్రంథకర్త
అసతోమా / బృహదారణ్యక
నిదర్శనం / పద్మపురాణం
వ్యర్థము / భామహుడు
తపస్సు / అమృతానందయోగి
అనురాగం / రసభాని
కోరిగ / కులశేఖర పెరుమాళ్
మేల్కొలుపు / ఋగ్వేదం
శ్రుతి దప్పిన వల్లకి / వాల్మీకి
జిలుగు / ధ్వన్యాలోకం
మిటుకులాడి / సత్తసయి
లేదు / ధమ్మపదం
ఉషః కన్య / ఋగ్వేదం
నారదుడు / శిసుపాలవథం
అనుకూల్యం / సత్తసయి
కాలహరణం / కబీర్
ఏలుకో / తిరుమంగై మన్నన్
దండుగ / సర్వజ్ఞమూర్తి
అయ్యో / భోజరాజు
కోడలిపుణ్యం / సత్తసయి
వినరే / కబీర్
నా అంతట నేను / టాగూర్
అగపడవేమయ్యా / పొఘై ఆళ్వార్
బూడిదలో / సర్వజ్ఞుడు
ప్రసాధన క్రియ / నన్నెచోడుడు
కాలవస్త్రం / యజుర్వేదం
మసకగా / వాల్మీకి
అందం / ధ్వన్యాలోకం
ఎందుకివన్నీ / కబీర్
వానికదుగో / టాగూరు
తలుపు తెరువు / దయారాం
బాధలు / కులశేఖర పెరుమాళ్
అంతుతెలియదు / సర్వజ్ఞమూర్తి
చంద్రఖండం / నన్నెచోడుడు
వర్షం - వనితా / విద్యాపతి
మరుత్తులారా / అథర్వవేదం
తేజస్వి / రత్నాకరుడు
వట్టిచూపులు / సత్తసయి
స్వచ్ఛప్రేమ / రసభాని
పైకి.../ గాంధీజి
అపుడు - ఇపుడు / టాగూర్
సముద్రఘోష / నమ్మాళ్వార్
ఎవరు? / సర్వజ్ఞ
అద్భుతం / పోతన
అరణ్యకం / కృష్ణ యజుర్వేదం
నిగ్రహం / భారవి
మనసులో / సత్తసయి
ప్రేమ పరాకాష్ఠ / రసభాని
చీకటి / బలవంతరాయి కళ్యానరాయి ఠాకూర్
ఱెక్కలు పుట్టినవా / నమ్మాళ్వార్
విరహిని / కాళిదాసు
ఒరులకే / ధమ్మపదం
శుద్ధ ప్రేమ / రసభాని
బ్రహ్మ జ్ఞానం / అభాభగత్
చెప్పలేక.. / టాగూర్
ఆమోవి / ఆండాళ్
కార్యాపరితత్రత / ఋగ్వేదం
కామి /కావ్యాదర్శం
పాడకే / దయారాం
అసంతృప్తి / టాగూర్
సరసత / రసభాని
రసహృదయం / పొఘై ఆళ్వార్
గృహిణి / సర్వజ్ఞ
నీతి / బద్దెన
డోలాయమానత / భోజరాజు
మధురభావన / మీరా
దారితప్పి / టాగూర్
కనులు / టాగూర్
మోతాదు / కురల్
ఇంతి / సర్వజ్ఞ
అహోరాత్రులు / అథర్వవేదం
రాలినతార / వాల్మీకి
మురళి / నతర్షి
దావాగ్ని / ఋగ్వేదం
కూటికై కోటి వేషాలు / శంకరాచార్య
భూతదయ / ధమ్మపదం
తప్పంటే / కురల్
అవమానం / సర్వజ్ఞ
కాటుకబరిణ / నన్నెచోడుడు
చంద్రమా / వాల్మీకి
పొగరు / సత్తసయి
వట్టి ఎత్తు / కబీర్
అద్దంలేని / సర్వజ్ఞ
ఎండ / నన్నెచోడుడు
వేఖువరేకులు / ఋగ్వేదం
చలువలతేరు / వాల్మీకి
తుమ్మెదబారు / సప్తశతి
చెవుడా / కబీర్
ధర్మమా / నర్మదలాల్