శని అష్టోత్తర శతనామావళి


శని అష్టోత్తర శతనామావళి ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎక్కడైనా తప్పులు కనపడితే సహృదయంతో సరిదిద్దమని విన్నపం.


ఓం శనైశ్చరాయ నమః
శాంతాయ నమః
సర్వాభీష్ఠాప్రదాయినే నమః
శరణ్యాయ నమః
వరేణ్యాయ నమః
సర్వేశాయ నమః
సౌమ్యాయ నమః
సురవంద్యాయ నమః
సురలోకవిహారిణే నమః
సుఖాసనోపవిష్ఠాయ నమః
సుందరాయ నమః
ఘనాయ నమః
ఘనరూపాయ నమః
ఘనాభరణధారిణే నమః
ఘనసారవిలేపాయ నమః
ఖద్వోతాయ నమః
మందాయ నమః
మందఛేష్ఠాయ నమః
మహనీయగుణాత్మకాయ నమః
మర్త్యపావనపాదాయ నమః
మహేశాయ నమః
ఛాయాపుత్రాయ నమః
శర్వాయ నమః
శరతూణీరధారిణే నమః
చరస్థిరస్వభావాయ నమః
చంచలాయ నమః
నీలవర్ణాయ నమః
నిత్యాయనమః
నీలాంజననిభాయాయ నమః
నీలాంబరవిభూషాయ నమః
నిశ్చలాయ నమః
వేద్యాయ నమః
విధిరూపాయ నమః విరోధాధారభోయే నమః
వేదాస్పదస్వభావాయనమః
వజ్రదేహాయ నమః
వైరాగ్యదాయినే నమః
వీరాయ నమః
వీతరోగభయాయ నమః
విపత్పరంపరేశాయ నమః
విశ్వవంధాయ నమః
గృధ్రవాహాయ నమః
గూఢాయ నమః
కూర్మాగాయ నమః
కురూపిణేనమః
కుత్సితాయ నమః
గుణాఢ్యాయ నమః
గోచరాయ నమః
అవిద్యామూలనాశాయ నమః
విద్యావద్యాస్వరూపిణేనమః
ఆయుష్యకారణాయ నమః
ఆపదుద్దర్త్రే నమః
విష్ణుభక్తాయ నమః
వశినే నమః
వివిధాగమవేదినే నమః
విధిస్తుత్యాయ నమః
వంద్యాయ నమః
విరూపాక్షాయ నమః
వరిష్ఠాయనమః
గరిష్ఠాయ నమః
వజ్రాంకుశధరాయ నమః
వరదాయ నమః
అభయహస్తాయనమః
వామనాయ నమః
జ్యేష్టాపత్నీసమేతాయ నమః
శ్రేష్ఠాయ నమః
అమితభాషిణే నమః
కష్ఠౌఘనాశకాయ నమః
ఆర్యపుష్ఠిదాయినే నమః
సుత్యాయనమః
స్తోత్ర గమ్యాయనమః
భక్తివశ్యాయ నమః
భానవే నమః
భవ్యాయ నమః
పావనాయ నమః
ధనుర్మండలసంస్థాయ నమః
ధనాదాయినే నమః
తమఃపకాశదేహాయ నమః
తామసాయ నమః
అశేషజనవంద్యాయ నమః
విశేషఫలదాయినే నమః
వశీకృతజనేశాయ నమః
పశూనాంపతయే నమః
ఖేచరాయ నమః
ఖగేశాయనమః
నీలాంబరాయ నమః
కాఠిన్యమానసాయ నమః
ఆర్యగణస్తుత్యాయ నమః
నీలఛ్ఛత్రాయ నమః
నిత్యాయ నమః
నిర్గుణాయ నమః
గుణాత్మనే నమః
నిరామయాయ నమః
అనింద్యాయ నమః
వందనీయాయ నమః
ధీరాయ నమః
దివ్యదేహాయ నమః
దీనార్తిహరాయ నమః
దైన్యనాశనకర్త్రేనమః
ఆర్యజనగణ్యాయనమః
క్రూరాయ నమః
క్రూర చేష్టాయ నమః
కామక్రోధరాయ నమః
కళత్రపుత్రశత్రుత్వకారణాయ నమః
పరిభీతిహరాయనమః
భక్తసంఘమనోభీష్టఫలదాయ నమః
ఇతి శ్రీశన్యష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణం
www.maganti.org