షిర్డి సాయి బాబా - శేజ్ హారతి

ఒక అజ్ఞాత సాయిభక్తుడు పంపించిన ఆడియో
ఇది. కాపీరైటు హక్కుల సంగతి
తెలియదు. ఎవరికయినా అభ్యంతరాలు
ఉంటే తెలియపర్చమని విన్నపము.
వెంటనే ఫైలు తొలగించబడుతుంది
అని తెలియచేసుకుంటూ
The Shej Arathi mp3 file has
been sent by a anonymous
Shirdi Sai Baba devotee.
No intention of copy-right
infringement. If any one has
objection,pls let me know
and it will be complied with
promptly.

Vamsi M Maganti