శ్రీవేంకటేశ్వర గోవిందనామావళి


శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీవేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సల గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామా గోవిందా
పురాణ పురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
నందనందనా గోవిందా నవనీతచోర గోవిందా
పశుపాలకశ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్ట నివారణ గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోలా గోవిందా గోవర్ధనోధార గోవిందా
దశరధనందన గోవిందా దశముఖమర్ధన గోవిందా
పక్షివాహన గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
మత్స్యకూర్మా గోవిందా మధుసూధనాహరి గోవిందా
వరాహనరసింహ గోవిందా వామనభృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా
వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణ గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
సీతానాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజనపోషక గోవిందా ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాధరక్షక గోవిందా ఆపద్బాంధవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
కమలదళాక్షా గోవిందా కామితఫలదా గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా పాహిమురారే గోవిందా
శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందాహరిగోవిందా గోకులనందన గోవిందా
పద్మావతిప్రియ గోవిందా ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్తప్రదర్శన గోవిందా మర్త్యావతారా గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా శార్గ్‌నగదాధర గోవిందా
విరాజతీరస గోవిందా విరోధిమర్ధన గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
సాలగ్రామధర గోవిందా సహస్రనామ గోవిందా
లక్ష్మీ వల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తురితిలకా గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహనా గోవిందా గజరాజరక్షక గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
వానరసేవిత గోవిందా వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా ఏకస్వరూప గోవిందా
శ్రీరామకృష్ణా గోవిందా రఘుకులనందనా గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవ గోవిందా పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
వజ్రకవచధర గోవిందా వైజయంతిమాల గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్జిత గోవిందా బిక్షుకుసంస్థుత గోవిందా
స్త్రీపుంరుపా గోవిందా శివకెశవమూర్తి గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా భక్తరక్షకా గోవిందా
నిత్యకల్యాణ గోవిందా నీరజనాభ గోవిందా
హాథిరామప్రియ గోవిందా హరిసర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధనమూర్తి గోవిందా జగత్సాక్షిరూప గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
అభిషేకప్రియ గోవిందా ఆపన్నివారణ గోవిందా
రత్నకిరీటా గోవిందా రామనుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా ఆశ్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా నిఖిలలొకేశా గోవిందా
గోవిందాహరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
ఆనందరూప గోవిందా ఆద్యంతరహిత గోవిందా
ఇహపరదాయక గోవిందా ఇభరాజరక్షక గోవిందా
పరమదయాళు గోవిందా పద్మనాభహరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా తులసివనమాల గోవిందా
గోవిందాహరిగోవిందా గోకులనందన గోవిందా
శేషాద్రినిలయా గోవిందా శేషశాయివి గోవిందా
శ్రీశ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీవేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరిగోవిందా గోకులనందన గోవిందా.
గోవిందనామావళిని అందజేసిన శ్రీ విజయ భాస్కర శర్మగారికి కృతజ్ఞతలతో
www.maganti.org