బోడికిఁ గొప్పుంచ మిగుల ముద్దులు గులికెన్
క. ఏడను వినికియుఁ గలదే
బోడికిఁ గొప్పుంచు పలుకు భువనస్థలిలోఁ
గోడెమిటారికి నాపూఁ,
బోఁడికిఁ గొప్పుంచ మిగుల ముద్దులు గులికెన్


www.maganti.org