పాతరలో సూర్యుఁడుదయపర్వతమెక్కెన్
క. ఈతఱి కాపుల పిలువుఁడు
రాతిరి ప్రొద్దెల్ల జాతరాయెను ధాన్యం
బాతురముగఁబోయింతము,
పాతరలో సూర్యుఁడుదయపర్వతమెక్కెన్


www.maganti.org