పులినిఁ బడె గుండు పందియు నెలుఁగు నీల్గె
పులికిఁ జుఱుకంటఁ జెంతల మెలగువాని
పైఁబడక మాన దిది వినఁబడినె మాటె
మాటుమఱుఁగునఁ బొలకువ మీటమీట,
బులిని బడె గుండు పందియు నెలుఁగు నీల్గె


www.maganti.org