నిను నిను నిన్ను నిన్ను మరి నిన్నును నిన్నును నిన్ను నిన్నునున్
నెల్లూరు జిల్లా తెట్టు గ్రామ వాస్తవ్యులయిన మోచర్ల వెంకన్న, మోచర్ల దత్తప్ప కవులు
చం: అనిలజ! జాంబవంత! కమలాప్త తనూభవ ! వాయుపుత్ర ! ఓ
పనస! సుషేణ ! నీల ! నల ! భానుకులుం డగు రాఘవేంద్రు డ
ద్దనుజ పురంబు నే గెలువ, దైత్యుల జంపగ వేగ రమ్మనెన్
నిను నిను నిన్ను నిన్ను మరి నిన్నును నిన్నును నిన్ను నిన్నునున్


www.maganti.org