చట్రాతిని నారఁ దీయఁ జయ్యన వచ్చున్
అవధాని - ???....
క. ఇట్రార యుక్తి చెప్పెద
పట్రా యిది తాటిమట్ట పదిలముతోడన్
కొట్రానీభుజశక్తిని
చట్రాతిని నారఁ దీయఁ జయ్యన వచ్చున్


www.maganti.org