ఎలుకలు తమకలుగులోని కేనుఁగుఁ దీసెన్
అవధాని - ????...
క. ఇలలో నిద్దఱురాజులు
మలయుచుఁ జదరంగమాడి మాపటివేళన్
బలమెత్తి కట్ట మఱచిన
ఎలుకలు తమకలుగులోని కేనుఁగుఁ దీసెన్


www.maganti.org