సొరచెట్టున బీరకాయ సొంపుగఁ గాచెన్
అవధాని - ????...
క. అరవిందకోమలంబగు
నరవిందపుఁగొలనుకెలన నావలపిఱుఁదన్
గరిమనుసొంపుగఁ జూచిన
సొరచెట్టున బీరకాయ సొంపుగఁ గాచెన్


www.maganti.org