భల్లూకముకడుపులోన భానుఁడు గ్రుంకెన్
అవధాని - ???
క. అల్లంతప్రొద్దుకాడఁను
విల్లందుక వేఁటకాఁడు వేయఁదొడంగెన్
జిల్లంపకోల చిక్కెను
భల్లూకముకడుపులోన భానుఁడు గ్రుంకెన్


www.maganti.org