వర్షోదయం వాంఛతి రాజహంసీ
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో...
కీర్తౌ స్థిరాయాం భవత స్స్థిరాయాం
మందాక్షభారేణా విలోకితుం తాం
అసూయయం త్యాపది మర్తుకామా
వర్షోదయం వాంఛతి రాజహంసీ
www.maganti.org