వ్యాఘ్రో మృగం వీక్ష్య హి కాందిశీకః
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో...
శృతేపి మన్నామని కాందిశీకో
రామో భవే దిత్యభయం వదంతం
సీతే త్యవోచ ద్దశకంధరం చే
ద్వ్యాఘ్రో మృగం వీక్ష్య హి కాందిశీకః


www.maganti.org