కువిందరాజం మనసా స్మ రామి
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో...
దుశ్శాసనే నాపహృతాంసుకాయాం
హఠా త్సభాయాం ద్రుపదాత్మజాయాం
తదీయమానావనవవస్త్రదాన
కువిందరాజం మనసా స్మ రామి


www.maganti.org