చంద్రోదయం వాంఛతి చక్రవాకీ
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో
బందీకృతే ర్కె దశకంధరేణ
సదా స్థితే చంద్రమసి స్థిరాయాం
వధం విధాతుంకిలతస్యరామ
చంద్రోదయంవాంచతి చక్రవాకీ


www.maganti.org