మృగీ మునిం పుత్ర మసూత సద్యః
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో...
తపోవనే సత్త్వవివాదశూన్యే
మునేః కళత్రంచ మృగీ చ కా చిత్
గర్భం దధౌ తత్రమునేశ్చపత్నీ
మృగీమునింపుత్రమసూత సద్యః
www.maganti.org