భార్యాం నమతి సోదరః
తిరుపతి వేంకట కవులు - అమలాపురం శతావధానంలో...
సుశీలేన సమాయుక్తా
ముత్తమశ్లాఘ్యవర్తనాం
ప్రతివ్రతాగ్రణీం భ్రాతు
ర్భార్యాం నమతి సోదరః


www.maganti.org