విపరీతపుఁబులుసుకూర విస్తరి మ్రింగెన్
క. అపురూపపులేఁతాకుల
విపరీతపుబ్రాహ్మణుండు విస్తరిఁ గుట్టె్
చపలాక్షి వండిపెట్టెను,
విపరీతపుఁబులుసుకూర విస్తరి మ్రింగెన్


www.maganti.org