కప్పం గని శేషుఁ డంత గడగడ వణఁకెన్
తప్పక చూచి ఖగేంద్రుఁడు
నొప్పుగ నామింటికెగిరి యొయ్యన చనుటన్
అప్పుడు రెక్కలనీడం,
గప్పం గని శేషుఁ డంత గడగడ వణఁకెన్


www.maganti.org