చుక్కలలో నొక్కనక్క సుడివడితిరిగెన్
క. చక్కన గోవర్ధనగిరి
నక్కజముగఁ గృష్ణుఁడెత్త నావులకొఱకున్
గ్రక్కున గిరి మిన్నందిన,
చుక్కలలో నొక్కనక్క సుడివడితిరిగెన్


www.maganti.org