పలుకులు గూబలకు మిగుల పండుగసేసెన్
క. లలితాంగిపంజరమ్మునఁ
గలచిలుకల హెచ్చరింపఁ గడుమధురముగాఁ
జిలుకలు కలకల పలికెడు,
పలుకులు గూబలకు మిగుల పండుగసేసెన్


www.maganti.org