మీసానకుఁ గాళ్లు మూఁడు మేదినిఁ గల్గెన్
క. మీసానకుఁ గాళ్లెక్కడ
వాసిగ విన్నదియు లేదు వసుధాస్థలిలో
వాసనగందము రాచెడు,
మీసానకుఁ గాళ్లు మూఁడు మేదినిఁ గల్గెన్


www.maganti.org