రంగస్థల నటులు - శ్రీ స్థానం నరసింహా రావు

వారి గురించి క్లుప్తమైన వివరణ , వారి అపురూపమైన గళం.
ఆడియో సౌజన్యం: -
శ్రీ కొల్లూరి భాస్కర రావు గారు
సంచాలకులు - ఘంటసాల సంగీత కళాశాల, హైదరాబాద్
సలహా మండలి సభ్యుడు - ఘంటసాల గాన చరిత