రంగస్థల నటులు - శ్రీ ఆచంట వేంకటరత్నం నాయుడు

ప్రముఖ రంగస్థల నటులు శ్రీ ఆచంట వేంకటరత్నం నాయుడు, జరాసంధుడి వేషంలో వీనుల విందుగా వినిపించిన మాటలు