శ్రీ నల్లాన్ చక్రవర్తి శేషాచార్య గారి "హాస వ్యాస మంజరి "

ఈ వ్యంగ్యాత్మక హాస్య భాండారం ఇక్కడ ప్రచురించుకోవడానికి, అడిగిన వెంటనే అనుమతినిచ్చిన శేషాచార్యగారి కుమారులు శ్రీ ఎన్.సి.ఎస్.శర్మగారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలతో.

పి.డి.ఎఫ్ రూపంలో ఉన్న పుస్తకం కోసం ఇక్కడ నొక్కండి.