చిన్నారుల వ్యాసాలు


కువైట్లో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ ఎస్.సుబ్రహ్మణ్యంగారి అబ్బాయి సుధీశ్ వ్రాసి పంపించిన వ్యాసముత్యాలు ఇక్కడ చూడండి
************************************
1
2
3
4
5
6
7
8
9
************************************
సుధీశ్ కువైట్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కూడా చాలా చురుకుగా పాల్గొని బోల్డన్ని బహుమతులు గెలుచుకున్నాడు అని వాళ్ళ నాన్నగారు తెలియచేసారు. మచ్చుకి కొన్ని ఫోటోలు ఇక్కడ చూడండి