అడిగిన బ్రాణంబులయిన నొప్పింత్రు
నుడి విక్రమ్మఱదప్ప నుడువరుఘనులు


తరువాతి పద్యం