మీగడ తరకలు

వ్యంగ్యాస్త్రం


కరుణశ్రీ గారు రాసిన ఒక వ్యంగ్యాస్త్రం
చదువు రానివేళ 'చంకరుండ'న్నాడు
చదువు కొనెడివేళ 'సంకరు'డనె
చదువు ముదిరిపోయి షంకరుండనెనయా
స్నిగ్ధ మధురహాస ! శ్రీనివాస!www.maganti.org