మీగడ తరకలు

వేలూరి శివరామశాస్త్రి హెచ్చరిక


"తెలివికి సంస్కృతమున్ మఱి
కలిమికి నాంగ్లేయమౌ యికం దురకంబో
విలువ యిడినేర్చి యీనీ
తెలుగెవ్వరి పాలుచేసి తిరిగెదవాంధ్రా"


డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రి గారి సాహిత్య కబుర్లు నుండి


www.maganti.org