మీగడ తరకలు

క్షవర హాస్యం


తిరుపతి వేంకట కవులు మంచి హాస్యప్రియులని చెప్పే పద్యం ఒకటి ఇదిగో, మా నాన్నగారి పాతడైరీలో నుంచి

ఒకావిడ తన కొడుక్కి క్షురకర్మ చేయించటానికి మంగలిని పిలిచి, ఆ కార్యక్రమం అయ్యాక అతనికి ఒక కానీ ఇచ్చి - ఇదిగో అబ్బాయి నీ కూలి ఏగానీ తీసుకుని తక్కిన ఏగానీ ఇచ్చెయ్యి" అందిట. అప్పుడు ఆ మంగలి "నా దగ్గర చిల్లర లేదమ్మా" అన్నాట్ట. "చూస్తూ చూస్తూ ఏగానీ ఎక్కడ వదులుకోనూ?" అని ఆ తక్కిన చిల్లరకి తాను క్షవరం చేయించుకుందిట. -
ఒక ఏగానికి చిన్ని కుర్రనికి ఆయుష్కర్మ చేయించి దా
నికినై కాని ఒసంగి తక్కు సగమున్ తెమ్మన్న నా చేత లే
దకటా వాగను క్షౌరపుం గృతికి తా నంగీకృతిన్ చూపు లే
భ్య కులాయం బగు ముద్దరాలి చరితం బాలించితే తిర్పతీ


www.maganti.org