మీగడ తరకలు

"టెంకిపాట" - "ఎంకి పాట"


నవ్వుల తోట అనే పత్రికలో 1922 వ సంవత్సరం ప్రచురణలో నండూరి వారి ఎంకి పాటకి ఒక పేరడీ / అనుకరణగా "టెంకిపాట" ఒకటి అచ్చయ్యింది. రచయిత పేరు ఎవరో తెలియదు.
రావెరావె నా టెంకిరావె ముద్దులటెంకి
గోరంచు కోకెడ్త, కొప్పులో పూలెడ్త
కోరిన నగలెడ్త, కులికించి ముద్దులెడ్త రావె
నిన్నటి రేయి నేను నిన్నుకలలో జూచి
కన్నీరు గారిస్తి కనకంపుముద్దుల టెంకి రావె
పాలీల పండగనాడు పొట్టనిండ తాగితాగి
పక్కనున్న నిన్నుజూచి సంకల్లన్ని గుద్దుకొంటి రావెwww.maganti.org