మీగడ తరకలు

పేకాట పాట


రంగ్ భంగకాలోటాయను వరుస. రాగము - కాపీ - చతురస్యగతి

ప || ఈయాటలన్నిటిని మించిచెలంగెను యందమైన పేకాట
పొరపాటుచేత నే లేటుచేసితిని సీటు దొరకదీపూట |
అకటా | ఇచటా | మరిమాటలాడగా జాల | నామనసు నిలువదీవేళ |
వేగన్ | ప్రవేశింపన్ | ఇకన్ గెల్తున్ | తమాషా | జూడు | నేడు| వహవ్వా ||


చ || రం జైనయాట రన్మోరు |
రక్షించి డబ్బురాగోరు |
యిదిజూచు వారు మరిపోరు |
తప్పన్నవారు మరిలేరు |
బ్లైండంచు నొక్కడొకమారు |
పదిరూకలువేసేతీరు |
పొగడంగజాలరెవ్వారు |
ద్రిప్పంచు బల్కుచున్నారు |
యెదుటాటను కనిపెట్టేరు |
మూడాసులంట జూచేరు |
బేజార్ | మదిన్ పలుమార్ |
చెడున్ యాఖర్ |
ఝూటా యీపేకాట || ఈ ||

పదివందలు పోయిన వెనుక |
మదిపుట్టెను నాకతి కినుక |
జూదర్లకువృత్తిదిగనుక |
మురుగుల్ | రవల్ దుద్దుల్ |
బలేసరుకుల్ | తీసి | వేసి |
ఆడి యోడి || ఈ ||

ఆరోజున కట్లయినాడు |
మరునాడు తిరిగివెళ్ళేడు |
తనయింట సొమ్ములొల్చేడు |
తాకట్టుపెట్టియాడేడు |
సర్వంబునోడిపోయేడు |
మతిపోయివదిలిపోలేడు |
దేశంబుల పాలయ్యేడు |
సూరిదాసుండిదిబల్కేడు |
వదలన్ | వలెన్ | వేగన్ |
యీపేకాటన్ | అనుభవమయ్యెన్ |
నాకున్ | యిపుడున్ | ఈ ||ఈ పాట మా నాన్నగారి "పాత సాహిత్యం డైరీ"లో 1940 ప్రాంతాల్లోని "అద్భుతరహస్యం" అనే పుస్తకంలోనిది అని రాసి ఉంది. రచయిత ఎవరో తెలియరాలేదు.


www.maganti.org