మీగడ తరకలు

మకార కొమ్ము కవిరోగం


ఓసారి అళియ రామరాయలవారికి వాయురోగం వచ్చిందిట. మందులకోసం, వైద్యుని కోసం అంతా కంగారు పడుతూ ఉంటే, తెనాలి రామలింగడు దీనికంత కంగారు పడతారెందుకు? అంటూ రోగం నయమయ్యే చిట్కా చెప్పాడట
"వోయమ్మలార! మందులు
వేయేల మకారకొమ్ము విషకవిగానిన్
వాయెత్తకుండ జేసిన
వాయెత్తదు రామరాయ వసుధేశునకున్"
- మందులెందుకు దండగ! మకారకొమ్ము విషకవి వున్నాడే - మూర్తి కవి (భట్టుమూర్తి) - అతని వాగుడు కాస్త కట్టువడితే చాలు, రామరాయలవారి రోగం ఇట్టే నయమైపోతుంది. కాబట్టి అతని నోరు మూయించడమే మందు" అన్నాట్ట
తెనాలి రామలింగడికీ, భట్టుమూర్తికీ వైరం ఉండేదని చెప్పే చాటువు ఇది.


డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రి గారి సాహిత్య కబుర్లు నుండి


www.maganti.org