మీగడ తరకలు

"దోమ" పద్యాలు


మంగిపూడి వేంకట శర్మ గారు 1913లో రాసిన "సరసరసాయనము" లోని కొన్ని పద్యాలు. కవిగారి గురించి శ్రీ గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు గారు ఈ పుస్తక పీఠికలో చాలా ప్రశంసించారు. కవిగారి కాలం, ఇతర రచనలు, వివరాలు అవీ తెలియరాలేదు


గీ!! సారె నాయంత వారలు లేరటంచు
నెగసి పడియెద వెందుకే? నీచజన్మ
ఏనుగౌదువె ! నీవు పాట్లెన్ని పడిన
తొండ మున్నంత మాత్రాన దోమకూన !


క!! జవ సత్వములున్నవె యా
హవములలో ఘనశతఘ్నికాదుల నెల్లన్
దవిలి వహింతువె కరితో
నవమతి! నీకెట్టి సామ్యమరయవె దోమా !


క!! భటులకు వాహంబై యా
ర్భటితో ఘీంకృతులు సెలగ బ్రతివీరమహా
పటలములద్రుంప గలవే
పటుగతి గరహాతుల బహుళపద ఘట్టనలన్ !గీ!! నెలతలకు మందయానంబు నేర్పగలవొ
దాన ధారల నలులను దనుప గలవొ
పొసగు మౌక్తిక దంతంబు లొసగ గలవొ
సామజమునకు నీకేటి సాటి? చెపుమ !


క!! దూతలు చఱపులటంచును
జేతుల దట్టుచును విసువుచేతను నిన్ను
బూతులు దిట్టుచు రోతురు
రాతురులను మనుజులెల్ల రక్కసి దోమా!www.maganti.org