మహాభారత మహిళాదర్శనం


మహాభారతంలోని స్త్రీ పాత్రల గురించి డాక్టర్ శ్రీమతి ఎన్.శాంతమ్మగారు వ్రాసిన "మహాభారత మహిళాదర్శనం" అనే పుస్తకంలో నుంచి సేకరించిన మహిళల పేర్లలో కొన్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు.ఈ పాత్రల గురించి విపులమయిన వివరాలు కావాలి అంటే ఈ అద్భుతమయిన పుస్తకం తప్పక కొని చదవమని ప్రార్థన.
**************************
 • అంబ
 • అంబాలిక
 • అంబిక
 • అంబికాపరిచారిక
 • అజిత
 • అజిహ్వ
 • అదితి
 • అద్రిక
 • అదృశ్యంతి
 • అనంత
 • అనల
 • అనాయ
 • అనూరాధ
 • అలంబుస
 • అశ్మకి
 • అశ్విని
 • అహల్య
 • ఆంగి
 • ఆంగిరస
 • ఆగిరసి
 • ఆర్ద్ర
 • ఆర్య
 • ఆశ్రేష
 • ఇంద్రసేన
 • ఉత్తర
 • ఉత్తరాభాద్ర
 • ఉత్తరాషాఢ
 • ఉద్ధత
 • ఉపశృతి
 • ఉమ
 • ఉలూచి
 • ఊర్వశి
 • ఋక్ష
 • ఏకపాద
 • ఏకలోచని
 • ఓఘవతి
 • కద్రువ
 • కపిల
 • కపోతి
 • కమలపాలిక
 • కరంబ
 • కరేణుమతి
 • కాకి
 • కామ
 • కాల
 • కాళి
 • కాళింది
 • క్రియ
 • కీర్తి
 • కుంతి
 • కుమారి
 • కృత్తిక
 • కృత్తికలు
 • కృపి
 • కృష్ణ
 • క్రూర
 • కేశి
 • కేశిని
 • కైకేయి
 • అజమీఢుని భార్య కైకేయి
 • కోకిలాదేవి
 • క్రోధ
 • కౌసల్య
 • జనమేజయుని భార్య కౌసల్య
 • కౌశికి
 • గంగ
 • గండ
 • గంధర్వి
 • గాంధారి
 • జనమేజయుని భార్య గాంధారి
 • గిరిక
 • గుహువు
 • గోదావరి
 • గోమతి
 • గౌతమి
 • ఘృతాచి
 • చిత్త
 • చిత్రాంగద
 • చిరకారి తల్లి
 • జర
 • జలంధర
 • జరిత
 • జానపది
 • జాంబవతి
 • జ్వాల
 • జితవతి
 • జ్యేష్ఠ
 • జ్యోతి
 • తపతి
 • త్ర్యక్షి
 • తామస
 • తామ్ర
 • తార
 • త్రాష్ఠి
 • త్రిజట
 • తిలోత్తమ
 • త్రిస్తని
 • తేజశ్శ్రవ
 • దమ
 • దమయంతి
 • దశార్ణ
 • దాక్షాయణి
 • దితి
 • దివ్య
 • దీర్ఘజిహ్వ
 • దుస్సల
 • దేవకి
 • దేవయాని
 • దేవసేన
 • దేవిక
 • దైత్యసేన
 • ద్రౌపది
 • ధనిష్ఠ
 • ధరణి
 • ధాత
 • ధాత్రి
 • ధూమ్ర
 • ధృతి
 • ధృతరాష్ట్రి
 • నంద
 • నందిని
 • నర్మద
 • నర్చిష్మతి
 • నారసిమ్హ
 • నికృతి
 • నిశ
 • నిషాద వనిత
 • నిషాది
 • పంచచూడ
 • పతివ్రత
 • ప్రభాత
 • ప్రభావతి
 • ప్రద్వేషిణి
 • ప్రమద్వర
 • పాబక
 • ప్రాథ
 • ప్రాప్తి
 • పృథ
 • ప్రియంవద
 • పునర్వసు
 • పుబ్బ
 • పులోమి
 • పుష్యమి
 • పుష్టి
 • పుష్పోత్కట
 • పూజని
 • పూర్వాభాద్ర
 • బడబ
 • బ్రాహ్మిణి
 • బుద్బుద
 • బృహద్భావ
 • భంగాస్వని
 • భద్ర
 • భద్రమనస
 • భరణి
 • భానుమతి
 • భారతి
 • మఘ
 • మతి
 • మదయంతి
 • మనస్విని
 • మనోహర
 • మంథర
 • మమత
 • మర్యాద
 • మాతంగి
 • మహామతి
 • మాద్రి
 • మదవతి
 • మాధవి
 • మాళవి
 • మాలిని
 • ముదిత
 • మృగమంద
 • మృగశిర
 • మేనక
 • యమున
 • యశోధర
 • యాజ్ఞసేని
 • యోగసిద్ధి
 • యోగమాయ
 • రత
 • రథంతరి
 • రంభ
 • రాధ
 • రుక్మిణి
 • రుచి
 • రేణుక
 • రేవతి
 • రోహిణి
 • లత
 • లపిత
 • లలాటాక్షి
 • లక్ష్మి
 • లోహితాస్య
 • వపుష్టమ
 • వరాంగి
 • వసుదేవ
 • విజయ
 • వినత
 • విధాత
 • విశాఖ
 • వీర
 • వైదేహి
 • వైనతేయి
 • వైధాత్రి
 • శకుంతల
 • శచీదేవి
 • శర్మిష్ఠ
 • శ్రవణ
 • శ్రద్ధ
 • శాంత
 • శాండిలి
 • శార్దూలి
 • శ్వస
 • శిఖండి
 • శుక్తిమతి
 • శుకి
 • శుభ
 • శుభాంగి
 • శృతసేన
 • శ్యేని
 • శ్వేత
 • శౌర్య
 • సత్యవతి
 • సత్యవ్రత
 • సత్యసేన
 • సత్యభామ
 • సుప్రియ
 • సంభవ
 • సంహిత
 • సరమ
 • సరయు
 • సమీచి
 • స్వాహాదేవి
 • స్వాతి
 • సుకన్య
 • సుకుమారి
 • సునంద
 • సుదర్శన
 • సుజాత
 • సునయన
 • సుదేష్ణ
 • సుదేవ
 • సుప్రభ
 • సుభద్ర
 • సుర
**************************

mahAbhArata mahiLa, Dr.SAntamma gAri mahAbhArata mahiLA darSanam rachana, mahAbhArata stree pAtralu, mahAbhaaratam lo strI, amba. ambika, ambAlika, tilOttama, oorvasi, UrvaSi, mEnaka, rambha, draupadi, subhadra, kRishNa, ghRtAchi. surabhi, mAlini, mAnini, kausalya, janamEjayuDu