ఓహో యాత్రికుడా (సాలూరు రాజేశ్వరరావు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో