వద్దె గొల్లెట (బాలమురళి, శ్రీరంగం గోపాలరత్నం)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో