తెల్లని జాబిలి పై
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో