తందనానా ఆహి (శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో