తందనానా ఆహి (శ్రీ మల్లిక్)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో