తలనిండ పూదండ దాలిచిన (వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో