సుక్కెక్కడున్నాదో
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో