రవలవెలుగుల (మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో