పడవ నడపవోయి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో