ఓ మహాత్మా (బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో