మ్రోగిందోయ్ మ్రోగిందోయ్ (సాలూరు రాజేశ్వరరావు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో