మన ప్రేమ - మన ప్రేమ (బాలమురళి, శ్రీరంగం గోపాలరత్నం)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో