మబ్బులు మబ్బులు మబ్బులొచ్చినై
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో