కోయిల కూసినా (ఏ.పి.కోమల)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో